Algemene Gegevens:

Bedrijfsnaam: Delta Bikes BV

Ridderhof 4

4401 JZ Yerseke

info@deltabikes.nl / www.deltabikes.nl
Kvk nummer: 87669277
BTW nummer: NL864364702B01
IBAN: NL95INGB0006781035

Let op

Na ontvangst van uw bestelling , binnen 5 dagen controleren op volledigheid.
Garantie op artikelen vindt plaats vanuit leverancier, dit geldt niet voor het verzenden heen en weer.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die klant interactief doorloopt op de website, om zaken te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Delta Bikes BV met wie Delta Bikes BV een overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de algemene voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van zaken.

1.5 Partijen:Delta Bikes BV en klant gezamenlijk.

1.6 Delta Bikes BV de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van klant.

1.7 Website: de website van Delta Bikes, te vinden onder de URL www.deltabikes.nl.1.8 Zaken: zaken welke Delta Bikes op haar Website aanbiedt, welke zaken klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door klant kan worden aanvaard door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 Delta Bikes BV garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Delta Bikes BV hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Delta Bikes BV er zorg voor dat -als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief verzendkosten(indien er niets is verzonden naar u), zo snel als dat voor Delta Bikes BV mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2 Delta Bikes is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op de volgende wijze worden voldaan: door middel van elektronische vooruitbetaling (optie: via iDEAL tijdens Bestelprocedure);

4.4: Als Klant een artikel ontvangt wat door Delta Bikes foutief is opgestuurd, wordt het complete aankoopbedrag teruggestort.

4.5: Als Klant iets verkeerds heeft besteld, of zijn/haar artikel wil retourneren zonder opgaaf van redenen, dan wordt het aankoopbedrag -(min) de verzendkosten teruggestort.

4.6: Wilt u gebruik maken van onze eerste gratis service beurt? Dan dient uw aangekochte fiets bij ons binnen 3 mnd. hiervoor teruggebracht te worden.

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief. Fietsen worden meestal 2 a 3 dagen na bestelling geleverd, Delta Bikes BV zal klant hiervan op de hoogte brengen, fietsen staan voor 95% in elkaar en de laatste handelingen moeten ten alle tijde door de klant zelf worden gedaan. Hierbij moeten boeten/moeren na gelopen worden, stuur recht gezet worden op gewenste hoogte en ook het zadel en trappers moet klant zelf monteren.

5.2 Delta Bikes BV zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voor zover Delta Bikes BV niet binnen 14 (veertien) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Delta Bikes BV heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen 14 werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Delta Bikes BV mits:

A: de Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn. Ook mag de verpakking niet beschadigd zijn.

B: de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Delta Bikes BV , de Klant is zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Delta Bikes BV het in ontvangst heeft genomen,(let op!!! dus bij terug sturen moet het aangetekend verzonden worden )

C: Klant dient vooraf per mail een retourcode aan te vragen.

6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is min verzendkosten. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren

7.1 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Delta Bikes BV al waarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Delta Bikes BV mits:

A: Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geinspecteerd en eventuele gebreken aan Delta Bikes BV binnen 5 dagen schriftelijk of per e-mail heeft laten blijken.(eventueel foto’s doorsturen)

B. de Zaken teruggezonden kan worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Delta Bikes.d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Delta Bikes het in ontvangst heeft genomen.

7.2 Indien na onderzoek van Delta Bikes BV blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Delta Bikes BV met Klant in overleg treden.

7.3 Indien na onderzoek van Delta Bikes BV inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op

A: het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

B:. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

8.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Delta Bikes BV welk contact schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt. Delta Bikes BV zal uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. Klant kan het geschil -indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen – voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 9 Garantie

Garantie

De garantietermijn kunt u opvragen. Wij geven geen garantie bij slijtage als gevolg van normaal gebruik.
Garantie aanvragen: Uw aanvraag voor garantie kunt u sturen naar info@deltabikes.nl. Vermeldt duidelijk uw ordernummer in het onderwerp en geef met een duidelijke klachtomschrijving aan wat er defect is, eventueel voorzien van digitale foto’s. Wij mailen u dan de retourprocedure.

Mocht het zo zijn dat uw geleverde fiets voor reparatie / controle / vaststelling probleem retour moet komen naar Deltabikes BV, en opgehaald moet worden door een koerier ,dan is Deltabikes BV genoodzaakt hiervoor voorrijkosten te rekenen. Deltabikes BV stelt zich niet aansprakelijk voor het transport.Verantwoordelijkheid ligt bij klant om het transport te regelen en fiets te brengen bij Deltabikes BV. Garantie op fietsen is uitsluitend dat wat de leverancier bepaalt. Deltabikes BV is doorleverancier. Garantie geldt alleen op de delen wat leverancier heeft vastgelegd.

Artikel 10 Overige bepalingen

Delta BikesBV is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

Artikel 11 Verwijderingsbijdrage

Om het milieu zo min mogelijk te belasten en om afgedankte accu’s veilig te kunnen innemen en te recyclen geldt er landelijk een verwijderingsbijdrage van 14,- per e-bike accu. Hiermee draagt de fietsenbranche bij aan het goed verwerken van elektronische apparatuur. De Verwijderingsbijdrage is een vast bedrag van 14,- per e-bike accu, onafhankelijk van de prijs van de fiets, het type accu of het type motor. De verwijderingsbijdrage mag niet in de prijs verrekend worden en dus apart afgerekend. Als je via onze webshop een elektrische fiets of een accu aanschaft, zal deze bijdrage automatisch toegevoegd worden aan het winkelmandje. Als we dat bedrag zouden vragen bij inlevering van uw oude accu, motiveert dat niet. Daarom betaal je het alvast van tevoren. Zo dragen we allemaal een steentje bij aan het milieu.